Friday, June 29, 2012

Bedah Buku : Hadis Satu Penilaian Semula

Dengan rasa rendah hati, Gptd Unisel ingin menjemput saudara dan saudari ke Diskusi Bedah Buku Hadis Satu Penilaian Semula karya Kassim Ahmad yang sangat kontroversi. Usaha ini adalah untuk mengkritik dan menjawab persoalan dan isu yang ada dalam buku ini. Semoga ada manfaat.

Terinspirasi daripada Surah An Nahl 16:125, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails